ПРАВИЛА ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТВ ПРЕДАВАНЕ “СДЕЛКА ИЛИ НЕ”

Определения:

"Компания": “Баит Заав” ООД, организаторът и Продуцент на Предаването.
“Телевизията”: „Нова Броудкастинг Груп” АД
"Кандидат-Участник":- всеки, който се регистрира за участие в съответствие с "Правилата" и попълни необходимите за това анкетни карти и документи.
"Участник" – всеки един от 24-мата, избрани от Компанията за участие и допуснати до Студиото за участие в записите на Предаването.
“Играч” или „Финалист”: Участник, който е избран на произволен принцип от компютъра в Студиото и е дал правилен отговор на един поставен въпрос в началото на всеки епизод от Предаването.
"Студиен етап": част от снимачния процес, от почивките, дадени по време на снимачния процес или от време на престой в Студиото, както и по време на снимки/запис на епизоди от Предаването в Студиото.
"Дата на снимки": Датата на ефективен снимачен процес на епизоди от Предаването в Студиото.
"Студио": Всяко студио, което Компанията може да определи и в което се заснема Предаването.
„Предаване”: епизод или съвкупност от епизоди в еднакъв формат с наименованието „Сделка или не”
„Кутия” или Кутии”: 24 еднакви кутии, обозначени с поредни номера от 1 до 24, съдържащи на случаен принцип 22 различни, неповтарящи се суми и две кутии със суми, които могат да дублират друга сума в дадена кутия.

Кутия „Жълт ХИКС” или „Червен ХИКС”: кутия, която може да съдържа съответно:

1/ за Жълт ХИКС – всяка сума в интервала от 100 лева до 4999,99 лева, включително и предметна награда или обозначение, рефериращо към предмет или друга материална или нематериална придобивка.

2/ за Червен ХИКС – всяка сума в интервала от 5000 лева до 100 000 лева.

Всяка подобна Кутия не се отличава външно от друга, намираща се в студиото пред всеки един Участник.
„Суми в кутиите”: сумите в кутиите са стойностно определени числа, представляващи и по подразбиране обозначения в съответната левова равностойност. Изписването на сумата е с арабски цифри или в случай на текст на български език, като всеки надпис се поставя на плочка (табела) от вътрешната страна на кутията. Сумите могат да бъдат на син, жълт или червен фон, образно разделени в три групи, както са изписани и на видеостената в Студиото. Изключение са Х-кутиите, които са обозначение със оранжеви табелки в тях с надпис на цифрите в жълт или в червен цвят. Тяхното съдържание остава маркирано с Х на видеостената, до определен етап от развитието на играта.

Всяко лице може да стане Кандидат-участник ако има навършени 18 години и се е регистрирал успешно за участие в Предаването. Участник, е всеки Кандидат-участник, който е одобрен и е подписал всички документи, предоставени му от Продуцента във връзка с Участието му в Предаването.

Всеки Участник, одобрен и допуснат до участие в Предаването ще има възможността да премине през различните кръгове на играта, в момента в който компютъра избере неговото име или обозначение (името, псевдонима или съкращението, което е дал за участие при избора му за Участник) и отговори на поставилния въпрос правилно. Всеки участник може да спечели до 100 000 лева – колкото е най-голямата награда от Предаването.

Регистрация за участие

1. Регистрация за участие в Предаването става чрез попълване на интернет формата за участие:
Формуляра (анкетна карта) за участие е достъпен на интернет адрес www.sdelka.tv. Попълването на Анкетната карта не изисква изпълнението на предварителни условия за записване. Попълването он-лайн на формуляра не е гаранция за участие в Предаването.

2.Регистрация чрез изтегляне на регистрационната форма и изпращането й по пощата
Кандидатите за участие в играта имат възможност да се регистрират безплатно и чрез изтегляне на регистрационния формуляр от интернет - адреса www.sdelka.tv и изпращането му по пощата.Какдидат-участникът следва да изпрати попълнения по реда на предходното изречение регистрационен формуляр по пощата, на следния адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 137, вх. Б, ет. 5.

Изпращането на попълнен формуляр не е гаранция за участие в Предаването.

Всеки участник може да попълни и изпрати неограничен брой формуляри.

Предаването „Сделка или не“ не е хазартна игра по смисъла на Закона за хазарта. Спечелената награда подлежи на облагане и деклариране от получателя съгласно разпоредбите на действащото законодателство и по-специално ЗДДФЛ.

ТЕЗИ ПРАВИЛА ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 30 АВГУСТ 2013 ГОДИНА И СА ВАЛИДНИ ДОКАТО ОПРЕДЕЛИ КОМПАНИЯТА.

Записване за участие в "Сделка или не":

За да участвате в "Сделка или не" регестрирайте се безплатно в сайта


или изтеглете анкетната карта от тук

Designed by: